Καλημέρα! 🙂

Όσοι/ες χρησιμοποιείτε και εφαρμογές για συγχρονισμό των δεδομένων σας, θα παρατηρήσετε σήμερα ένα μήνυμα ληγμένου πιστοποιητικού ασφαλείας.

Το φροντίζουμε άμεσα, λίγη υπομονή... 🤓

Follow

Επιστρέψαμε! 😎

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps