Καλημερα συγχωριανοί, Παρασκευουλα σήμερα με διάθεση Δευτέρας. 😖

Follow

@pastafola

Καλημέρα
έλα να σου φτιάξουμε την διάθεση
🤗 :ancomheart: 🌹 😘

· · Web · 2 · 1 · 3

@giormatsis η αλήθεια είναι ότι εδώ μέσα παίρνεις μια ανάσα. 😌

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps