Καθαρά ταξικός ο κορωνοϊός. Ήλθε με βόλτες τραπεζικού στελέχους στην Ιταλία και έκλεισε ήδη έναν τηλεοπτικό σταθμό, μια τράπεζα και το γυμνάσιο και λύκειο του κολεγίου Αθηνών. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι παιδιά, εκτιθέμεθα.

Sign in to participate in the conversation
libretooth

a mastodon instance run by LibreOps